:
8(495)617-05-94
8(985)075-77-18
8(926)539-96-13
8(926)444-56-56
c 9.00-18.00(-)
info@skladinstrumentov.ru
: 0
: 0.00 .
:
| | | | |
 
, .
 , 4.27543,1,Extreme2
DT-5043 , 4.27543, 1, Extreme2 (DT-5043)
 , 4.27543,1,Extreme297.39
DT-5044 , 4.58046, 1, Extreme2 (DT-5044)
 , 4.58046,1,Extreme2100.97
DT-5045 , 4.88646, 1, Extreme2 (DT-5045)
 , 4.88646,1,Extreme2100.97
DT-5046 , 58646, 1, Extreme2 (DT-5046)
 , 58646,1,Extreme2105.44
DT-5034 , 13412, 2, Extreme2 (DT-5034)
 , 13412,2,Extreme2105.44
DT-5038 , 33361, 2, Extreme2 (DT-5038) , 33361,2,Extreme2129.56
DT-5047 , 5.59357, 1, Extreme2 (DT-5047)
 , 5.59357,1,Extreme2133.13
DT-5048 , 69357, 1, Extreme2 (DT-5048)
 , 69357,1,Extreme2137.60
DT-5049 , 6.510158, 1, Extreme2 (DT-5049)
 , 6.510158,1,Extreme2159.05
DT-5041 , 3.57039, 2, Extreme2 (DT-5041)
 , 3.57039,2,Extreme2165.30
DT-5042 , 47543, 2, Extreme2 (DT-5042)
 , 47543,2,Extreme2172.45
DT-5050 , 710966, 1, Extreme2 (DT-5050)
 , 710966,1,Extreme2173.34
DT-5052 , 811772, 1, Extreme2 (DT-5052)
 , 811772,1,Extreme2197.47
DT-5053 , 8.511772, 1, Extreme2 (DT-5053)
 , 8.511772,1,Extreme2232.32
DT-5054 , 912578, 1, Extreme2 (DT-5054)
 , 912578,1,Extreme2234.10
DT-5056 , 1013384, 1, Extreme2 (DT-5056)
 , 1013384,1,Extreme2284.14
DT-5060 , 1215198, 1, Extreme2 (DT-5060)
 , 1215198,1,Extreme2416.38
DT-5535 , 11234, 10, Extreme2 (DT-5535)
 , 11234,10,Extreme2469.10
DT-5536 , 1.51840, 10, Extreme2 (DT-5536)
 , 1.51840,10,Extreme2484.29
DT-5537 , 22449, 10, Extreme2 (DT-5537)
 , 22449,10,Extreme2547.73
DT-5538 , 2.53057, 10, Extreme2 (DT-5538)
 , 2.53057,10,Extreme2585.26
DT-5539 , 33361, 10, Extreme2 (DT-5539)
 , 33361,10,Extreme2624.57
DT-5540 , 3.23665, 10, Extreme2 (DT-5540)
 , 3.23665,10,Extreme2663.89
DT-5541 , 3.33665, 10, Extreme2 (DT-5541)
 , 3.33665,10,Extreme2740.72
DT-5542 , 3.53970, 10, Extreme2 (DT-5542)
 , 3.53970,10,Extreme2762.17
DT-5543 , 44375, 10, Extreme2 (DT-5543)
 , 44375,10,Extreme2795.23
DT-5545 , 4.54680, 10, Extreme2 (DT-5545)
 , 4.54680,10,Extreme2915.86
DT-5544 , 4.24375, 10, Extreme2 (DT-5544)
 , 4.24375,10,Extreme2919.43
DT-5546 , 4.84686, 10, Extreme2 (DT-5546)
 , 4.84686,10,Extreme2956.07
DT-5547 , 54686, 10, Extreme2 (DT-5547)
 , 54686,10,Extreme21039.17
DT-5548 , 5.55793, 10, Extreme2 (DT-5548)
 , 5.55793,10,Extreme21308.11
DT-5549 , 65793, 10, Extreme2 (DT-5549)
 , 65793,10,Extreme21328.66
DT-5550 , 6.558101, 10, Extreme2 (DT-5550)
 , 6.558101,10,Extreme21457.34
DT-5551 , 766109, 10, Extreme2 (DT-5551)
 , 766109,10,Extreme21592.25
DT-5552 , 7.566109, 10, Extreme2 (DT-5552)
 , 7.566109,10,Extreme21617.27
DT-5553 , 872117, 10, Extreme2 (DT-5553)
 , 872117,10,Extreme21876.39
DT-5554 , 8.572117, 10, Extreme2 (DT-5554)
 , 8.572117,10,Extreme22125.68
DT-5555 , 978125, 10, Extreme2 (DT-5555)
 , 978125,10,Extreme22366.93
DT-5556 , 9.578125, 10, Extreme2 (DT-5556)
 , 9.578125,10,Extreme22389.27
DT-5557 , 1084133, 10, Extreme2 (DT-5557) , 1084133,10,Extreme22721.67
DT-5558 , 10.584133, 10, Extreme2 (DT-5558)
 , 10.584133,10,Extreme22911.09
DT-5559 , 1191142, 10, Extreme2 (DT-5559)
 , 1191142,10,Extreme23284.58
DT-5560 , 11.591142, 10, Extreme2 (DT-5560)
 , 11.591142,10,Extreme23390.91
DT-5561 , 1298151, 10, Extreme2 (DT-5561)
 , 1298151,10,Extreme24035.14
DT-5563 , 1398151, 10, Extreme2 (DT-5563) , 1398151,10,Extreme24433.64
DT-5562 , 12.598151, 10, Extreme2 (DT-5562)
 , 12.598151,10,Extreme24835.73
 HSS-C, 22449,10,Extreme
DT-5442 HSS-C, 22449, 10, Extreme (DT-5442)
  HSS-C, 22449,10,Extreme656.74
DT-5443 HSS-C, 2.53057, 10, Extreme (DT-5443)
  HSS-C, 2.53057,10,Extreme685.33
DT-5444 HSS-C, 33361, 10, Extreme (DT-5444)
  HSS-C, 33361,10,Extreme797.92
DT-5446 HSS-C, 3.23665, 10, Extreme (DT-5446)
  HSS-C, 3.23665,10,Extreme826.51
DT-5448 HSS-C, 3.53970, 10, Extreme (DT-5448)
  HSS-C, 3.53970,10,Extreme954.28
DT-5449 HSS-C, 44375, 10, Extreme (DT-5449)
  HSS-C, 44375,10,Extreme1022.18
DT-5447 HSS-C, 3.33665, 10, Extreme (DT-5447)
  HSS-C, 3.33665,10,Extreme1125.84
DT-5452 HSS-C, 4.54780, 10, Extreme (DT-5452)
  HSS-C, 4.54780,10,Extreme1147.28
DT-5454 HSS-C, 55286, 10, Extreme (DT-5454)
  HSS-C, 55286,10,Extreme1178.55
DT-5451 HSS-C, 4.24375, 10, Extreme (DT-5451)
  HSS-C, 4.24375,10,Extreme1204.47
DT-5453 HSS-C, 4.85286, 10, Extreme (DT-5453)
  HSS-C, 4.85286,10,Extreme1529.70
DT-5457 HSS-C, 5.55793, 10, Extreme (DT-5457)
  HSS-C, 5.55793,10,Extreme1566.34
DT-5458 HSS-C, 65793, 10, Extreme (DT-5458)
  HSS-C, 65793,10,Extreme1586.00
DT-5459 HSS-C, 6.563101, 10, Extreme (DT-5459)
  HSS-C, 6.563101,10,Extreme1886.22
DT-5461 HSS-C, 769109, 10, Extreme (DT-5461)
  HSS-C, 769109,10,Extreme2402.67
DT-5463 HSS-C, 875117, 10, Extreme (DT-5463)
  HSS-C, 875117,10,Extreme2576.91
DT-5469 HSS-C, 1194142, 5, Extreme (DT-5469)
  HSS-C, 1194142,5,Extreme2579.59
DT-5462 HSS-C, 7.569109, 10, Extreme (DT-5462)
  HSS-C, 7.569109,10,Extreme2825.31
DT-5464 HSS-C, 8.575117, 10, Extreme (DT-5464)
  HSS-C, 8.575117,10,Extreme2927.18
DT-5470 HSS-C, 12101151, 5, Extreme (DT-5470)
  HSS-C, 12101151,5,Extreme3109.45
DT-5465 HSS-C, 981125, 10, Extreme (DT-5465)
  HSS-C, 981125,10,Extreme3461.49
DT-5471 HSS-C, 13101151, 5, Extreme (DT-5471)
  HSS-C, 13101151,5,Extreme3522.25
DT-5466 HSS-C, 9.581125, 10, Extreme (DT-5466)
  HSS-C, 9.581125,10,Extreme3693.81
DT-5467 HSS-C, 1087133, 10, Extreme (DT-5467)
  HSS-C, 1087133,10,Extreme4297.83

-
| | | | |